Statut OSP KSRG Komańcza

STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KOMAŃCZY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Komańczy zwane dalej OSP.

§ 2.

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§ 3.

Siedzibą OSP jest Komańcza.

§ 4.

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będące jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5.

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobność prawną.

§ 6.

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8.

Działalność ochotniczej straży pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9.

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innym klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturowo-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10.

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

 1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
 2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
 3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
 7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.

Członkami OSP mogą byś osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. Nr 20 poz. 104/.

§ 12.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13.

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. Członków czynnych,
 2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.
 3. Wspierających,
 4. Honorowych.

§ 14.

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

           „ W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życiu ludzkiego i mienia.”.

§ 15.

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
 3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
 4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 16.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagane finansowo bądź w innej formie jej działalności. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

 1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,
 2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18

Członkowie czynni i honorowi mają praco:

 1. Wybierać i być wybierani do władz OSP,
 2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
 3. Wysuwanie postulatów i wniosków wobec władz OSP,
 4. Korzystanie z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
 5. Używać munduru i odznak.

§ 19.

Do obowiązków członka czynnego należy:

 1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
 2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów uchwał władz OSP,
 3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
 4. Dbać o mienie OSP,
 5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 20.

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 21.

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
 2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
 3. Skreślenie z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
 4. Likwidacji OSP,
 5. Śmierci,
 6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22.

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od daty uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.

§ 23.

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24.

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25.

Władzami OSP są:

 1. Walne zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE

§ 26.

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie 5 - 9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminy. W składzie większość musi stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27.

Do kompetencji walnego zebrania należy:

 1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności.
 3. Uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
 4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
 7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zdobyciu środków trwałych.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
 10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 28.

Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 29.

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30.

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31.

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

 1. Z własnej inicjatywy,
 2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
 3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP,
 4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 32.

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 33.

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 
Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 34.

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 35.

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B. ZARZĄD

§ 36.

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcje wiceprezesa.
 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 37.

Do zadań zarządu należy:

 1. Reprezentowanie interesów OSP,
 2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
 3. Zwoływanie walnego zebrania,
 4. Niezwłoczne zawiadamianie sądu rejonowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
 5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
 6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
 7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
 8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
 9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków.
 10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
 11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
 12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonym im zadań.
 13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 38.

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem praz zarządu.

§ 39.

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jeden raz w kwartale o są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej.  

§ 40.

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. 
Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. 
W razie różnej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 41.

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 42.

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. 
Do naczelnika straży należy:

 1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
 2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
 3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
 4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
 5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
 7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 43.

Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia.

 1. Pochwałę ustną,
 2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
 3. Występowanie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 4. Sporządzanie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 44.

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. Upomnienie ustne,
 2. Nadana w rozkazie naczelnika straży,
 3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 45.

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
 2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
 3. Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
 4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 46.

Komisja rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§ 47.

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 48.

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 49.

Majątek i fundusze OSP powstają z:

 1. Składek członkowskich,
 2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 3. Dochodów z majątku i imprez,
 4. Ofiarności publicznej,
 5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 50.

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51.

Zmianę statutu i rozwiązanie Osp uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 52.

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie na zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 53.

Zawiadomienie członków o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad do najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54.

W razie rozwiązanie OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożliwości walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 55.

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.